HoLEP sonuçları nasıldır?

HoLEP prostatın büyüklüğüne göre ortalama 90-150 dk süren bir operasyondur. HoLEP cerrahisi sonrası ortalama olarak 1-2 gün kataterli olarak hastanede kalınmaktadır. Genellikle 2. günde sonda çekilip eve çıkılmaktadır.

HoLEP Komplikasyonları:

HoLEP sırasında kan transfüzyonu gerektiren kanama açık prostatektomi ve TURP’ a göre çok çok az görülmektedir. TURP sırasında %2,3 iken HoLEP sırasında %1’ den azdır. Kan sulandırıcı kullanan olgularda da güvenle HoLEP yapılabileceği bildirilmiştir.

HoLEP sonrası idrar yapamama mesane fonksiyonu normal ise hemen hiçbir olguda görülmemektedir(< %1).

İdrar yolu enfeksiyonu, üretral darlık, mesane boynu kontraktürü TURP ile karşılaştırıldığında sırasıyla %0,7, %2,%1,1 olarak bulunmuştur. Üretra ya da mesane boynu darlığı < 50gr prostatlarda, operasyon öncesi uzun süre kataterli kalanlarda ve uzun operasyon süresi olanlarda daha sık görülmektedir.

En korkulan komplikasyon morselasyon işlemi sırasındaki mesanenin delinme riskidir. Gelişen teknikle oldukça nadir rastlanmaya başlamıştır.

HoLEP sonrası Üriner Fonksiyon:

Prostatın büyüklüğünden bağımsız olarak idrar yapma hızı artmakta, işeme sonrası daha az rezidü idrar kalmakta ve idrar yapma kalite skoru yükselmektedir. 6-12 hf idrarda hafif yanma ve sık idrar gözlenebilmektedir. Sonuçlar 5-10 yıl sonunda benzer kalmakta ve sadece 1/200 olguda tekrar girişim gerekmektedir.

HoLEP sonrası Kontinans:

Olguların %1,3-44’ ünde TURP ya da diğer tekniklerdeki gibi geçici mikst tipte idrar kaçırma olabilmektedir. Çoğunluğu 1-12 ayda düzelmekte ve %1’ den az olguda devam edebilmektedir.

HoLEP sonrası Seksüel Fonksiyon:

Olguların yaklaşık ¾ ünde coitus sırasında ejakülasyon olmamaktadır. Sertleşme %7 olguda azalırken, %7 olguda yaşam kalitesinin düzelmesi nedeniyle artmaktadır. Yapılan çalışmalar 1. yılda seksüel doygunluk açısından hastaların çok sorun yaşamadığını göstermektedir.